Sunday, 15 April 2012

KESETIAUSAHAAN


KESETIAUSAHAAN
SECRETARYSHIP
CABARAN
·         · Untuk menyeimbangkan penyertaan kaum lelaki dan perempuan dalam profesion.
·         · Untuk meningkatkan citra kesetiausahaan sebagai pilihan yang diutamakan
·         · Untuk memenuhi permintaan antarabangsa dan globalisasi.
·         · Untuk memahami dan peka kepada kepelbagaian budaya
·         · Untuk mengubah minda setiausaha dan masyarakat tentang profesion kesetiausahaan dan laluan kerjayanya.
MATLAMAT PENDIDIKAN / OBJEKTIF AM KURSUS PENGAJIAN KESETIAUSAHAAN

Untuk melahirkan setiausaha / pembantu pentadbir yang:
· Berpengetahuan dan kompeten dalam tugas-tugas kesetiausahaan dan fungsifungsi pentadbiran.
· Mahir dalam bahasa-bahasa, dan peka kepada kepelbagaian budaya
· Dapat menyesuaikan diri dalam apa jua persekitaran organisasi
· Kemas kini dengan teknologi pentadbiran/ pejabat yang kian berubah
· Beretika
· Prihatin tentang keperluan untuk pendidikan peribadi dan profesional yang berterusan.

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KHUSUS
Pada akhir kursus pengajian lulusan akan berupaya untuk:

Sijil
Berupaya untuk:
· Menguruskan dan menyelenggarakan sistem fail.
· Menghasilkan / menaip dokumen perniagaan.
· Menangani penerimaan dan penghantaran komunikasi.
· Menggunakan perisian komputer pejabat.
· Berkelakuan mengikut nilai etika profesion yang telah diterima.
· Melaksanakan tanggungjawab asas pentadbiran pejabat.
· Menguruskan wang runcit.
· Bekerja dalam kumpulan.

Diploma

Berupaya untuk:
· Menguruskan dan menyelenggarakan sistem pentadbiran pejabat.
· Menggunakan kemahiran mengambil nota.
· Menyediakan / menaip dokumen perniagaan.
· Menggunakan perisian komputer pejabat.
· Bekerja secara bebas dan proaktif.
· Menangani penerimaan dan penghantaran komunikasi.
· Menggunakan kemahiran interpersonal.
· Berkelakuan mengikut nilai-nilai etika profesion yang telah diterima.
· Menjadi sumber rujukan.
· Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam lingkungan tanggungjawab yang ditentukan.
· Menyelaras dan mengurus tugas-tugas pentadbiran pejabat.
· Mengaplikasikan pengetahuan perniagaan dalam persekitaran pekerjaan.
· Bekerja dalam kumpulan.
· Melaksanakan kesinambungan perkembangan personal dan professional secara berterusan
· Menunjukkan kefahaman umum tentang aktiviti perniagaan dan organisasi

REKA BENTUK KURSUS PENGAJIAN
Sijil
Kandungan (%)
Teras %
Kemahiran pengkomputeran pengguna 20% - 30%
Komunikasi 20% - 30%
Penggunaan papan kekunci 10% - 20%
Sistem organisasi pejabat dan prosedur 20% - 30%
Kemahiran asas imej profesional 5% - 10%

Diploma
Kandungan (%)
Teras %
Teknologi pejabat dan komunikasi 20% - 40%
Pengurusan pejabat 15% - 25%
Fungsian bidang perniagaan 15% - 25%
Kemahiran imej profesional 5% - 10%
Pengambilan nota 5% - 15%

Nota :
Mata pelajaran elektif tidak melebihi 20% boleh dimasukkansebagai sebahagian daripada kandungan diploma.
KELULUSAN DALAM KESETIAUSAHAAN
Sijil
· Sijil Pengajian Kesetiausahaan
· Sijil Kesetiausahaan
· Sijil Amalan Kesetiausahaan
· Sijil E-Kesetiausahaan
Diploma
· Diploma Pengajian Kesetiausahaan
· Diploma Eksekutif Kesetiausahaan
Diploma Eksekutif Kesetiausahaan dan Pentadbiran
· Diploma E-Kesetiausahaan
· Diploma Amalan Kesetiausahaan
· Diploma Pentadbiran Kesetiausahaan

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
· Kuliah
· Tutorial
· Praktikal / simulasi persekitaran pembelajaran
· Projek
· Pembentangan projek
· Pembelajaran berasaskan masalah (PBM)
· Carian perpustakaan
· Sandaran atau penempatan di Industri
· Makmal komputer
PENILAIAN PELAJAR
Kerja kursus
· Tugasan
· Kuiz / Ujian penilaian
· Projek (penilaian kumpulan / individu dan rakan)
· Pembentangan kelas
· Pemerhatian
· Laporan latihan industry Peperiksaan akhir

PEMILIHAN PELAJAR

Sijil
SPM atau yang setara

Diploma
SPM 3 kredit atau yang setara atau sijil bidang kesetiausahaan dengan SPM 2 kredit.

STAF AKADEMIK
Sijil
Ijazah Sarjana Muda dalam bidang atau disiplin yang berkaitan.
Diploma dalam bidang atau disiplin yang berkaitan tertakluk kepada penilaian sejawat.
Diploma
Ijazah Sarjana Muda dalam bidang atau disiplin yang berkaitan.
Diploma dalam bidang berkaitan dengan minimum 3 tahun pengalaman kerja tertakluk kepada penilaian sejawat.

SUMBER PENDIDIKAN
a. Kemudahan Fizikal:
· Bilik kuliah / dewan / studio dengan kemudahan grooming (seperti cermin, meja berhias, dll.)
· Model pejabat dengan kelengkapan
yang sesuai
b. Makmal / studio / hardware / software
· Makmal komputer dengan Internet access & dedicated software
· Bilik Audio Visual
c. Perpustakaan
· Buku-buku berkaitan dengan kandungan asas dan teras
· Pangkalan data online
· Teks, majalah berkaitan, penerbitan berkala / jurnal, bank soalan peperiksaan, sumber multi-media
· Contoh kertas projek dan tugasan / laporan latihan industri / laporan tahunan syarikat-syarikat
· Mesin penyalin
STRUKTUR DAN KANDUNGAN KURSUS PENGAJIAN SIJIL

Rujuk Jadual 1

STRUKTUR DAN KANDUNGAN KURSUS PENGAJIAN DIPLOMA

Rujuk Jadual 2

LALUAN PENDIDIKAN

Rujuk Jadual 3
Jadual 1: Reka Bentuk Komponen Kursus Pengajian Sijil Kesetiausahaan

Jadual 2: Reka Bentuk Komponen Kursus Pengajian Diploma Kesetiausahaan


Jadual 3: Laluan Pendidikan Bagi Kursus Pengajian Bidang Kesetiausahaan
KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIAKOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
COMMUNICATION AND  MEDIA STUDIES
KRITERIA DAN STANDARD BAGI KURSUS PENGAJIAN DALAM BIDANG
KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
CABARAN

·         Peranan komunikasi dan kuasa media amat kritikal apabila ekonomi semakin didesak oleh teknologi. Bagi menghadapai cabaran sedemikian, pengajian komunikasi dan  media perlu meneroka pemahaman tentang perubahan, menyebarkan maklumat yang betul, mengenal pasti pengaliran trend-trend dan meneroka kesannya terhadap masyarakat dan ekonomi.

·         Cabaran yang utama kepada masyarakat kita ialah kebolehan untuk bergerak pantas dalam usaha memahami sepenuhnya penyebaran pengetahuan secara elektronik selaras dengan kemajuan teknologi baru dan media. Oleh itu, pengajian komunikasi dan media perlu menggabungkan pelbagai aspek pengkhususan untuk melengkapkan lulusannya dengan kemahiran-kemahiran kritikal, analitikal dan kreatif untuk hidup dalam dunia yang berubah dengan cepat.

MATLAMAT PENDIDIKAN / OBJEKTIF AM KURSUS PENGAJIAN KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

Untuk melahirkan lulusan yang:
(1) dapat menggunakan pengetahuan berkomunikasi dalam perspektif
multidisiplin bagi memenuhi keperluan masyarakat
(2) dapat menyesuaikan diri kepada permintaan-permintaan industry komunikasi dalam dan luar negara
(3) berdisiplin, beretika, bermotivasi kendiri, inovatif, kreatif dan berdikari.

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KHUSUS
Pada akhir kursus pengajian lulusan akan berupaya untuk:

Diploma
(a) mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran komunikasi untuk persekitaran kerjaya yang dinamik;
(b) membantu aktiviti-aktiviti penyelidikan;
(c) menampilkan sikap dan personality yang positif;
(d) menunjukkan idea perhubungan yang kreatif dan inovatif;
(e) menggunakan teknologi komunikasi maklumat (ICT) dengan berkesan;

Ijazah Sarjana Muda
(a) mengaplikasikan pengetahuan teori dan komunikasi praktikal serta kemahiran;
(b) menjalankan penyelidikan komunikasi asas;
(c) mengenal pasti dan menganalisis isu-isu komunikasi;
(d) menunjukkan idea komuniksai yang kreatif dan inovatif serta kemahiran;
(e) menggunakan teknologi komunikasi maklumat (ICT) dengan berkesan;
(f) menampilkan sikap dan personality yang positif;
(g) mengetahui dan menghayati undang-undang dan etika komunikasi;

REKA BENTUK KURSUS PENGAJIAN
Kurikulum mesti meliputi:
Diploma
· Asas teori komunikasi dan amalan-amalannya;
· Aplikasi prinsip-prinsip dan amalannya;
· Kemahiran generik (bahasabahasa, penulisan, pengucapan awam, ICT);
· Pemikiran kreatif dan kritikal;
· Penyelidikan asas;
· Etika dan nilai;

Ijazah Sarjana Muda
· Teori komunikasi dan amalanamalannya;
· Aplikasi pengetahuan, teori dan amalan-amalan profesional;
· Kemahiran generik (bahasabahasa, penulisan, pengucapan awam, ICT);
· Pemikiran kreatif dan kritikal;
· Penyelidikan;
· Etika dan nilai;
· Isu-isu komunikasi;
· Asas-asas disiplin sains sosial dan kemanusiaan.

Tempoh pengajian:

1. Diploma : 6-9 semester;
2. Ijazah Sarjana Muda : 6 – 10 semester.
Reka bentuk komponen bagi beberapa kursus pengajian tertentu adalah seperti yang terdapat dalam Jadual 1 dan 2

KELAYAKAN DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
Kelayakan dalam bidang ;
Diploma

Diploma Komunikasi
Diploma dalam bidang pengkhususan
Contoh:
§  · Diploma Pengajian Media
§  · Diploma Kewartawanan
§  · Diploma Penyiaran
§  · Diploma Perhubungan Awam
§  · Diploma Pengiklanan
§  · Diploma Penerbitan
§  · Diploma Pengajian Filem dan
Produksi

Sarjana Muda
§  · Sarjana Muda Komunikasi
§  · Sarjana Muda Sastera(Komunikasi)
§  · Sarjana Muda Sains Sosial(Komunikasi)
§  · Sarjana Muda Sains Kemanusiaan(Komunikasi)
§  · Sarjana Muda Komunikasi dan Pengajian Media
§  Sarjana Muda dalam Bidang Pengkhususan

Contoh:
§  · Sarjana Muda Komunikasi(Kewartawanan)
§  · Sarjana Muda Komunikasi(Perhubungan Awam)
§  · Sarjana Muda Komunikasi(Penyiaran)
§  · Sarjana Muda Komunikasi(Pengiklanan)
§  · Sarjana Muda Komunikasi(Penerbitan)
§  · Sarjana Muda Komunikasi (Filem)
§  · Sarjana Muda Komunikasi(Pengajian Filem)
§  · Sarjana Muda Komunikasi(Penulisan Kreatif)
* Semua ijazah ialah Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian
q Laluan pembelajaran dijelaskan dalam Jadual 3.

KAEDAH PENGAJARANPEMBELAJARAN
Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan dengan menggunakan mana-mana satu atau gabungan kaedah yang berikut:
· Kuliah
· Seminar / Bengkel
· Tutorial
· Latihan Praktikal
· Sandaran atau penempatan Industri
· Studio / Makmal
· Demonstrasi / Tugasan
· Projek
· Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL)
· Pembelajaran Berasaskan Komputer (CBL)
· Kertas Projek Akademik

(Nota: Semua pengajaran seharusnya menurut Akta Occupational Safety and Health Act No.514, 1994)

PENILAIAN PELAJAR
Penilaian berasaskan prestasi dan ketrampilan yang meliputi peperiksaan dan kerja kursus seperti projek, portfolio, jurnal, esei, pertunjukan, pembentangan, komunikasi lisan dan tulisan, penglibatan, kajian kes, kertas projek akademik dan latihan industri/penilaian praktikal.

PEMILIHAN PELAJAR*
Diploma: SPM dengan 3 kredit atau yang setara
Ijazah: STPM dengan 2 prinsipal,
Diploma atau yang setara.
Keperluan Bahasa

STAF AKADEMIK
Kelulusan minimum akademik staf:
Diploma
Ijazah Sarjana Muda atau yang setara, dalam bidang berkaitan.
Ijazah Sarjana Muda
Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan.
Nisbah staf akademik kepada pelajar
Diploma : 1 : 20
Sarjana Muda : 1 : 15
*Calon yang diterima masuk dengan kelayakan yang lebih rendah daripada apa yang ditetapkan oleh Kementerian hendaklah dimaklumkan bahawa mungkin mereka tidak akan layak mendapat pinjaman kerajaan atau swasta dan sijil kelulusan mereka tidak diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

SUMBER PENDIDIKAN
Kemudahan Fizikal:
· Bilik Kuliah / Seminar
· Studio, peralatan Audio Visual (A/V) dan post-production suites.
· Makmal dan Bengkel
· Perpustakaan dengan bukubuku, jurnal, bentuk penerbitan lain dan bahan rujukan mberkaitan dengan program pengajian.
(Nota: Kebolehdapatan kepada kemudahan fizikal industri)
Jadual 1: Reka Bentuk Komponen Diploma Komunikasi dan Pengajian Media


Jadual 2: Reka Bentuk Komponen Sarjana Muda Komunikasi dan Pengajian MediaJADUAL 3: LALUAN PENDIDIKAN BAGI KURSUS PENGAJIAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA


Search This Blog